Αιτήσεις εισαγωγής σε ΑΕΝ


Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ)

Κατάθεση αιτήσεων

Πρώτης Γενικής κατηγορίας ως 06/07/2017
Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 10/08/2017
Πρώτης και Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 06/07/2017