Αιτήσεις εισαγωγής σε ΑΕΝ


Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ)
Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου 2018-2019

Κατάθεση αιτήσεων

Πρώτης Γενικής κατηγορίας ως 12/07/2018
Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 09/08/2018
Πρώτης και Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας ως 12/07/2018